Købs- og HANDELSBETINGELSER

Data om virksomheden: 

Navn: Det Juridiske Hus ApS

Adresse: Lollandsgade 9, 9800 Hjørring

CVR nr.: 41188049

Virksomhedens kontaktoplysninger: Telefon 27 44 11 55 eller E-mail: vivi@detjuridiskehus.dk

1. Anvendelse

1.1. Følgende handelsbetingelser gælder for alle aftaler vedr. udfærdigelse og salg af juridiske dokumenter via internetsiden www.detjuridiskehus.dk samt for alle aftaler indgået mellem kunde og Det Juridiske Hus ApS, (herefter virksomheden). Det Juridiske Hus ApS tilbyder salg og levering af serviceydelser af juridiske dokumenter til privatkunder, (herefter kunden). 

1.2. Bestilling af testamente og andre juridiske dokumenter online. Kunden udfylder formular og betaler via betalingsmodulet på websitet. Kunden modtager en ordrebekræftelse. Jurist (cand.jur.) udarbejder udkast til testamente/juridiske dokument som fremsendes for kundens gennemgang. Kunden kontaktes pr. telefon af jurist, for at sikre at testamentet/juridisk dokument er i overensstemmelse med kundens ønsker. Dokument klargøres endeligt og fremsendes sikkert til kunden som PDF – klar til print med tilhørende instrukser afhængigt af dokumenttype.

1.3. Ved bestilling af andet end online ydelser. Ved samarbejdets begyndelse bliver der afgivet et tilbud som klient kan acceptere elektronisk eller via mail hvorved kunden samtykker og accepterer prisen som betales, når opgaven er udført. Såfremt opgaven ligger ud over de faste oplistede opgaver vil der blive afregnet pr. hele påbegyndte time.  Honorar pr. time er kr. 600,- (inkl. moms). Når opgaven er løst opkræves det aftalt beløb på faktura, som betales inden 8 dage.


2. Aftalegrundlag – ændringer og tillæg 

2.1. Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser sendt i e-mails eller på anden måde meddelt til virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 

2.2. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 

 

3. Serviceydelser 

3.1. De tjenesteydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig faglig standard. 

3.2. Kunden skal give virksomheden adgang til personlige oplysninger, for at virksomheden kan udføre serviceydelserne. Kunden er indforstået med dette.

3.3. Virksomheden er kun ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder og kan anvendes til konkrete formål, hvis kunden nøje har fulgt de instruktioner, som gives i forbindelse med gennemførelse af købet. Hvis kunden er i tvivl om sine valg ved køb af dokumentet, bør kunden italesætte dette eller alternativt konsultere en tredjemand som kan gennemgå kundens forhold og rådgive herom.


4. Pris og betaling

4.1. Prisen for serviceydelserne følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst. Betaling sker med kreditkort online i forbindelse med bestilling eller ved bankoverførsel hvis opgaven ikke varetages via onlinemodul.

4.2. Kunden skal betale for virksomhedens ydelse ved afslutningen af købet online og forud for modtagelse af det bestilte dokument. Kunden kan dog vælge at betale faktura som eftersendes, når opgaven er udført såfremt Det Juridiske Hus er indforstået med dette.

4.3. Betaling ved andet end online ydelse

Efter aftale kan kunden betale når faktura fremsendes efter opgaven er løst.

 

5. Tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, ændringer af ordre og uoverensstemmende vilkår

5.1. Virksomhedens priser på hjemmesiden oktober 2019, er at anse som opfordring til kunden om at handle med virksomheden på disse vilkår. Accept fra virksomheden foreligger, når kunden modtager en ordrebekræftelse. Først herefter er der indgået en aftale. 

5.2. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt straks efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.

5.3. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden virksomhedens skriftlige accept.

5.4. Hvis virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til virksomheden skriftligt hurtigst muligt og senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.


6. Levering

6.1. Virksomheden tilstræber at levere serviceydelser senest 7 hverdage efter fremsendt ordrebekræftelse.

6.2. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den hurtigst muligt meddeles skriftligt til Det Juridiske Hus.

6.3 Der er ingen fortrydelsesret på produkter købt gennem Det Juridiske Hus, idet Det Juridiske Hus arbejde påbegyndes ved kundens ordreafgivelse jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.


7. Ansvar

7.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. Såfremt kunden benytter de online moduler til bestilling af juridisk dokument på virksomhedens website bliver kunden grundigt rådgivet om de valg, som skal træffes. Men også om at kunden har mulighed for at søge yderligere rådgivning, hvis kunden er i tvivl. Kundens tilvirker under eget ansvar sit dokument, og virksomheden kan derfor ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe oplysningerne på hjemmesiden er korrekte. 

7.2. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.

7.3. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8. Immaterielle rettigheder/ejendomsret

8.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører virksomheden. Kunden får udelukkende ret til at bruge det materiale, der er leveret til kunden til eget brug.


9. Interessekonflikter

9.1. Det Juridiske Hus påtager sig ikke opgaver, som indebærer interessekonflikter i forhold til kunderne.


10. Tavshedspligt

10.1. Juristen(erne) i Det Juridiske Hus er underlagt tavshedspligt.


11. Fortrolighed, videregivelse og brug

11.1. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

11.2. Forbud mod kopiering. Kunden må ikke på utilbørlig måde videregive et købt dokument til andre således at denne eller disse bliver i stand til at kopiere dette. 

11.3. Det Juridiske Hus hæfter ikke for følgeskader og indirekte tab af enhver art. Det Juridiske Hus hæfter ikke for tab, der skyldes at materiale, vi har udarbejdet, anvendes til andet formål, end hvad der er aftalt ved opgavens start. Hvis det er aftalt, at en del af opgaven skal udføres af andre rådgivere, hæfter Det Juridiske Hus ikke for eventuelle fejl begået af disse. 


12. Gældende lov og værneting

12.1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol. Værneting er Retten i Hjørring.


13. Uddannelsesmæssig baggrund

13.1. Vores medarbejdere som foretager den juridiske rådgivning og udarbejdelse af dokumenter er alle færdiguddannede cand.jur. fra enten Københavns-, Aalborg-, Århus-, eller Odense universitet.


14. Rådgiverforsikring

14.1 Det Juridiske Hus er bl.a. underlagt Lov om juridisk rådgivning. Endvidere har Det Juridiske Hus tegnet professionel rådgiver ansvarsforsikring hos CNA Insurance Company Limited. Forsikringssum er på kr. 2.000.000,  Certifikat nummer: C42498. Der er ikke rejst krav mod virksomheden.


15. Kommunikation

15.1. Det Juridiske Hus og kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici, herunder bl.a. at data kan gå tabt, at meddelelser kan blive forsinket i forhold til afsendelsestidspunktet, eller slet ikke leveres, eller kommer til uvedkommendes kendskab. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Det Juridiske Hus kan ikke holdes ansvarlig for skade, fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information.


16. Privatlivspolitik

16.1. Se mere om privatlivspolitik under persondatapolitik

Scroll til toppen